loading...
BERMACAM-MACAM RAHASIA ORANG BUGIS DALAM BERBUAT | RUSMAN MAKKASAU

Tuesday, 6 December 2016

BERMACAM-MACAM RAHASIA ORANG BUGIS DALAM BERBUAT

Bangsa bugis seperti halnya bangsa-bangsa di dunia memiliki semacam kepercayaan atau keyakinan yang dijadikan sebagai pegangan atau petunjuk hidup dalam melakoni hidupnya. Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam era globalisasi sekarang ini disamping menyandarkan hidup kepada Allah Yang Maha Esa  masih sering didapati di tengah-tengah kehidupan masyarakat Bugis mempercayai sesutu tradisi budaya yang dianggapnya dapat dijadikan sebagai petunjuk atau pananrang atau rapang dalam kehidupannya. Percaya atau tidak ? Berikut ini kami haturkan untuk Anda.

1.  Petunjuk Dasar Hidup dan  Petunjuk Waktuyang biasanya dipakai ketika kita akan memulai sesuatu :

Hari/Jam
6 - 8
8 - 11
11 - 12
12 - 13
3 - 6
SENIN
Kosong
Mayat
Berisi
Pulang Kosong
Hidup
SELASA
Puilang Kosong
Kosong
Hidup
Mayat
Berisi
RABU
Hidup
Mayat
Berisi
Kosong
Pulang Kosong
KAMIS
Pulang Pokok
Kosong
Hidup
Mayat
Berisi
SELASA
Kosong
Mayat
Hidup
Pulang Pokok
Berisi
SABTU
Berisi
Kosong
Pulang Kosong
Hidup
Mayat
MINGGU
Pulang Kosong
Hidup
Mayat
Berisi
Kosong

2) Panessayangngi Harasiayana  Ompona Ulengnge : ( Rahasia perhitungan bulan )

   3  ompona ulengnge. nari passuna Neneta Adam AS. pole ri Suruga.
   5  ompona ulengnge natelleng lopinna Nabi Nohong AS. ri tengnga tasi’.
   12 ompona ulengnge naritunu Nabi Ibrahim AS. pole Namrutz rajana kapere’e.
   16 ompona ulengnge naribuang Nabi Yusupu AS. noo ri bubungnge pole ri daengna.
   21 ompona ulengnge narilanti’ Fir’aun puangna kapere’e.
   24 ompona ulengnge naemme’i bale Nabi Yunus AS. ri tengnga tasi’e
   25 ompona ulengnge nakenna tikka Tanah Arab pitu taung ettana, anana’mi nabalu’ naengka nanre.
     
3) Panessaiyangngi Esso Natuju Muharram : ( Rahasia hari bulan Muharram)

   Senin         :   Maega dalle’, maega bosi namaega anging.
   Selasa        :   Makurang bosi, maega anana’ jaji namalessi taue runtu’ abala.
   Rabu          :   Mompo masagalae, serrangng, maega tau masolang agaganna nasaba’ mabbettui bulue.
   Kamis         :   Maega ricu, maega bosi, masussai pemerintahangnge, menre’ maneng angke’na agagae.
   Jumat         :   Biasa taue mpunoi baenena, makanja’ assele’na taneng-tanengnge.
   Sabtu         :   Maega bosi, biasa kedo tanae namaega dalle’.
   Minggu        :  Makanja’i taneng-tanengnge, makurang wassele’.

4) Pananrang Ompona Ulengnge. (Perhitungan bulan)

1 ompona ulengnge (esso nyarang). Majai yappanoreng bine, isaureng tennung iyare’ga yappatettongeng bola.
2 ompona ulengnge (esso jonga). Anana’ jaji mawijai, agi-agi ripegau madeceng manengngi, madeceng rilaongeng sompe’, madeceng     rilaongeng mamusu, pakalaki’.
3 ompona ulengnge (esso singa). Maja yappabbottingeng, yattanengeng, yappatettongeng bola, yappanoreng bine, yattanengeng,     rilaongengngi runtukki’ lasa.
4 ompona ulengnge (esso meong). Najajiangngi ana’ oroane madeceng, madeceng yappanoreng bine, yappammulang balu’-balu’,   yappabbottingeng sibawa yattanengeng.
5 ompona ulengnge (esso tedong). Rekko nakennaki lasa maladde’i, agi-agi ripugau maja manengngi ritu, anana’ jaji madorakai.   Wettu natelleng lopinna Nabi Nohong AS.
6 ompona ulengnge (esso balao). Madeceng rilaongeng sompe’, yappabbottingeng, yangelliang olo’-kolo’, nenniya yappanoreng bine.
7 ompona ulengnge (esso bale). Maja tomminreng, nakennaki’ lasa maladde’i, madecengmi yonroi mebbu parewa pakkaja.
8 ompona ulengnge (esso saping). Medeceng yappabbottingeng. Rekko ateddengengngi’ masitta’ moi iruntu’.
9 ompona ulengnge (esso asu). Rilaongengngi wanua runtukki’ abala, maja yappatettongeng bola iyakkiya madeceng yonroi   massinge’.
10 ompona ulengnge (esso naga). Najajiangngi ana’ mancaji ana’ maupe’ namasempo dalle’, nakennaki’ lasa magatti’mui paja,    makessing rilaongeng sompe sibawa matteppang bibi’ ri pangempangnge.
11 ompona ulengnge (esso macang). Madeceng rilaongeng wanua, yenrekeng mekkah, yappammulang balu’-balu’, makessing narekko    engka anana’ jaji masempo dalle’.
12 ompona ulengnge (esso nyarang). Madeceng rilaongeng makara-kara ri kantoro’e pakalaki’, madeceng riyabbolang iyare’ga    yappammulang balu’-balu’.
13 ompona ulengnge (esso gajah). Agi-agi rijama maja manengngi ritu, laoki’ ri wanua runtuki’ lasa karing.
14 ompona ulengnge (esso saping). Madeceng yappammulang balu’-balu’, yappatettongeng, yappabbottingeng, rekko malasaki’    masitta’ paja. Esso najajiangengnge Nabi Sulaiman AS.
15 ompona ulengnge (esso bembe’). Maja yappatettongeng bola tennasalai lasa bolata sibawa rilaong wanua naiyakia anana’ jaji    makanja’ tapi matengnge’ totona kawing / botting
16 ompona ulengnge (esso bawi). Madeceng yonroi taneng anu lorong-lorong, agi-agi rijama maja maneng ritu, madeceng toi yonroi    mebbu sipu doi (tabungeng).
17 ompona ulengnge (esso jarakania). Madeceng rilaongeng sompe’, madeceng rilaongeng madduta, rilaoang tau mapparentae,    malasaki’ magatti’ paja sibawa ateddengeki’ magatti’ iruntu’.
18 ompona ulengnge (esso saping). Madeceng rilaongeng sompe’, jajiang ana’ makessing rupa. Esso ri ebbuna majanna ulengnge.
19 ompona ulengnge (esso ceba). Madecengngi yappammulang balu’-balu’, rilaoang wanua rekko  najajiang ana’ masempo dalle’i.
20 ompona ulengnge (esso walli). Madeceng rilaoangeng madduta itarimaki’ Insya Allah, najajiangngi anana’ malampe sunge’i,    masempo dalle namanyameng kininnawa toi lao ri padanna ripancaji. Iyana esso najajiangngi Nabi Ismail AS.
21 ompona ulengnge (esso macang). najajiangi anana’ madorakai ri Puangnge, maja yappabbottingeng naiyakkiya madeceng    yappammulangeng lanro bessi.
22 ompona ulengnge (esso tau). Esso ripancajinna malaeka’e, madeceng rilaoangeng sompe’, rilaongeng mammusu pakalaki’, idi’    rilaoi rikalaki’, agi-agi rijama madeceng maneng rekko malasaki’ masitta’mui paja.
23 ompona ulengnge (esso ula). Madeceng riappatettongeng bola, yappabbottingeng, yappasangeng belle, maja yappanoreng bine,    madeceng yonroi melli pakeang namasitta’ tattamba.
24 ompona ulengnge (esso pari). Maja yappabbottingeng maponco’i, madeceng yonroi lati arung, esso najajiangnge Fir’aun, natoa’i    bale Nabi Yunus AS. maja narekko anana’ jaji.
25 ompona ulengnge (esso nyarang). Maja rilaoang sompe’ mateki’ rilaotta, riappabbottingeng maponco’i, majai rilaoang mabbalu’,    esso najajiangngi Iblis, najajiangngi anana’ madorakai.
26 ompona ulengnge (esso serra’). Madeceng rilaoang sompe’, riangelliang, yappabbottingeng rekko najajiangngi anana’ malampe    sungei.
27 ompona ulengnge (esso uleng). Najajiangi anana’ maraja taui ri padanna ripancaji ri Puangnge, makessing riappanoreng bine    sibawa mabbalu’-balu’.
28 ompona ulengnge (esso kalapung). Madeceng yonroi mebbu parewa pakkaja, rilaoang, yappabbottingeng sibawa    yattaneng-tanengeng.
29 ompona ulengnge (esso ati). Makessing rilaoang madduta, sompe’ cabigi, najajiangngi anana’ pallasa-lasangngi.
30 ompona ulengnge (esso panning). Madeceng yappammulang dangkang, mattaneng-taneng, narekko rilaoangi wanua wettu assara’pi,    najajiangi anana’ matinului pigau’ pasuroanna Allahu Ta’ala nenniya duae pajajianna. Iyana wettu ripancajinna esso wennie.

5. Lontara’ Tuntungeng Sempajang. (Tuntutan Shalat menurut Lontara)

1. Mappalebba  Sujjadang (melaksanakan sembahyang)
   “Tubuku sempajang, atikku massempajang, nyawaku bawa sempajang, tajakku naletturi sempajang".
   Nia’na (Usallina)
   “Muhammad sabbika’, jibrilu palettukennga ri Allahu Ta’ala”, nappa ribaca nia’ (sallina) sempajangnge.
   Riyolona ribaca “allahu akbar kabiran”, ribacai riase’ inappai ribaca Al-Fatihah. Ri wettu mabbere selleng  ribacai “Muhammad    ri ataukku Jibrilu ri abioku”.
 Artinya : Tubuhku sembahyang, jiwaku sembahyang,ruhku sembahyang, cahayaku tujuan sembahyang
              Muhammad saksikan, Jibrilyang sampaikan kepada Allah,kemudian baca Alfatihah.

2. Suke’ Bola Magello’e  ( Doa mendirikan rumah)

   “Suke’i suke’ta wali-wali, isuke’i ulu susutta wali-wali, isuke’i edda’ta wali-wali”.

3. Baca Mattunu Dupa. (Doamembakar dupa)
   “Lapaisseng asemmu batu langi muteppa ritaue, nariaseng dupa asemmu muteppa ritanae, nariaseng lapalettu, paletturengnga       rianu (nama yang ditujukan)

4. Baca Mattimpa’ Tange’ ( Doamembuka pintu )

   “Utimpa’ tange’ku upasitimpa’ tajanna linoe, Oo Puakku pompo’i matanna essoe pasiomporengnga dalle’ku sangadi matengnge’i    menre’ matanna essoe namatengnge’to dalle’ku”.

5. Baca Mattaro Dui (Doa menyimpan uang)

   “Yarase’ asemmu dui, lapaulle ambo’ indo’mu utaro kassara’mu warekkeng alusu’mu, Nurung mattaro, Muhammad tambai, Allah    Ta’ala pabbarakka’ko, upasitako seppulo juta ettana sitaung welliakko anu, ucera’ko anu, tawana waie utang”.
       
6. Baca Mappalao Dui. (Doa membelanjakan uang)

   “Ee Yarase’, Muhammad palaoi kassara’mu nalao rupa dui, kutaro tawana apie, angingnge, upalao ee yarase’ tellu mpennino ri    laomu mulisu ri alusu’mu”.
        
7. Baca Mattaro Bare’ (Doamenyimpan beras)

   “I Deceng asemmu berre’, ibumbu ola’ ipenno asemmu pabbaresseng, walu malako, malaikat tambaiko, mettipiro uwaina tasi’e    nametti pabbaressekku’, leppappi ola’e naleppang olakku”.
        
8. Baca Mattaneng-taneng. (Doa bercocok tanam)
   “Kung mappalla’, kung mappamula noko mulessi menre mupenno, duppai topole panguju tollao puana’ko La Baco’ nennia Becce’.    Amin Yaa Rabbal’alamin”.
   
10.Baca Matteppang Bibi’ Ripangempangnge (Doamenyimpan bibit)
   “Nabi Hedare’ nabimmu uwaie, I Mallebbang asemmu wai’ kung masse’ asemmu tana, kung mappamula, kung ipammulai, muallise    muenre mupenno. Alhamdulillah Sultanika”.
   
11.Baca Mabbukka Balu'-Balu' (Doa berdagang)
   “Ujala pasa, ujala pappasa, golla pangelli, bere-bere lessi mabbalu namalessi pangallie".
  
12.Baca Mappiara Olo’–Kolo’.(Doa beternak)
   “Senge’ asemmu olo’-kolo’, api pabbijako,wai pajokoko, anging padisingiko, tana pakkianakiko, karna Allahu Ta’ala.    Kun-fayakun”.


6. CATATAN

    Pitu Massenreng Pulu, Eppa Massumpang Minanga iyanaritu :

    (SYECH YUSUF, LANSIRANG, ARUNG PALAKKA, KH. HARUN, PETTA BARANG, IMAN LAPEO,  Dt. SANGKALA)

1. MATASE RI SANGNGALLA’
2. PAJUNGNGE RI LUWU
3. MANGKAU’ RI BONE
4. SOMBAE RI GOWA
5. DATU RI SOPPENG
6. ARUNG MATOAE RI WAJO
7. ADDATUANGNGE RI SEDENRENG
8. BAKKA-LOLOE RI SAWITTO
9. ORIKKORINGNGE (PASSIRING)
10.  MARADDIAE (TANA MENRE’)
11.  TEMKAKAE (MAMUJU)
12.  SALEWATANGNGE (BUTUNG)
13.  SAMPARAJAE (TANA KAILI)

BERMACAM-MACAM RAHASIA ORANG BUGIS DALAM BERBUAT Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Rusman Lukas

0 komentar:

Post a Comment

MILAD KE 2SFOPPSI SULSEL

Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami dari Panitia MILAD II FOPPSI SULSEL dirangkaikan dengan BIMTEK ERAPOR, DHGTK, DAPOPAUDNI dan DAPODIKDASMEN mengundang Bpk/Ibu OPS Se Sulawesi Selatan untuk hadir dalam acara tersebut yang insya Allah akan dilaksanakan pada : Hari/tgl : Sabtu - Minggu/14-15 April 2018 waktu : Pkl 08.00-selesai Tempat : Ruang Pola Kantor Bupati Kepulauan Selayar Pemateri : TIM HELPDESK FOPPSI PROVINSI Penyelenggara : FOPPSI Provinsi Sulawesi Selatan

CARA INSTAL DAPODIK 2018b

.